TOELICHTING ONTSTAAN WEBSITE
Wij, de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Limburg, beheren zelf onze veilingszaal te 3545 Halen, Staatsbaan 58. In deze veilingszaal vinden hoofdzakelijk veilingen plaats van inbeslaggenomen roerende goederen.

Gezien de aard van dergelijke veilingen is het vaak moeilijk voorspelbaar of de gestelde verkoop daadwerkelijk moet doorgaan. Op het laatste nippertje kunnen allerlei factoren de veiling verhinderen (betalingen/regelingen/verzetten). Het gebeurt eveneens regelmatig dat een veiling onverwachts toch dient door te gaan.

Het was duidelijk dat de gebruikelijke advertenties in nieuwsbladen voor deze veilingen absoluut ontoereikend waren. De advertenties waren niet alleen erg kostelijk, doch soms ook ondoeltreffend en regelmatig zelfs contra-produktief. De advertenties moesten voor publicatie tijdig worden doorgegeven zodat de lijst van de te koop aangeboden goederen in de advertentie op het ogenblik van de veiling meestal niet meer met de werkelijkheid overeenstemde. Het kwam vaak voor dat bepaalde goederen voorkomende in de advertentie niet geveild werden, zulks tot frustratie van kooplustigen die op de advertentie reageerden met een veilingsbezoek. Het kwam ook regelmatig voor dat bepaalde goederen, niet expliciteit genoemd in de publiciteit, toch dienden geveild te worden en een aantal potentiële kooplustigen (zich baserende op de lijst van goederen opgesomd in de advertentie) reeds hadden afgezien van een veilingbezoek.

Daarom werd beslist om de wettelijk verplichte advertentie in de toekomst te beperken tot een opgave van datum en plaats van verkoop, doch voor de aard van de te veilen goederen te verwijzen naar een website. Door gebruik te maken van het snelle medium internet kan men immers de veilingbezoeker sneller en beter informeren over de te veilen goederen (foto’s, mogelijkheid snel wijzigingen door te voeren, enz…). Een bezoek aan de website komt neer op een “virtuele kijkdag” van een veiling.

Bij het ontwerpen van de website hebben wij eveneens getracht om via onze website reeds te antwoorden op een groot aantal vragen waarmee onze kantoren regelmatig worden geconfronteerd. Het is niet opportuun om hier een opsomming te geven van alle items, U kan deze beter zelf ontdekken.

Wij danken U voor uw bezoek, wensen U een aangename wandeling door onze website toe, en hopen van harte U in de toekomst als regelmatige bezoeker terug te mogen verwelkomen.

 

De gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Limburg.

« Terug